โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

สรุปข้อมูล ประจำปี 2564
ที่กลุ่มช่วงคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละChartอธิบาย
1ฝ่ายวิชาการ - -0-
2ฝ่ายบริหารงานบุคคล - -0-
3ฝ่ายงบประมาณ - -0-
4ฝ่ายบริหารทั่วไป - -0-
รวม - -0ปรับปรุงหน่อยนะคำดี


334 ม.4 บ้านฝากนา ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000  
Version 2019.1 พุทธศักราช 2562